Conceptverslag ALV d.d. 20 mei 2014

strong>
Conceptverslag Algemene Ledenvergadering NVMB d.d. 20 mei 2014, Bibliotheek Rotterdam
Aanwezig : Wilma Abbink (Conservatorium van Groningen), Eric van Balkum, Karel Bloem, Simeon Bodden (Utrechts Conservatorium), Nienke de Boer verslag (Holland Symfonia), Ian Borthwick (Bibliotheek Zuid-Kennemerland) , Attilio Bottegal (ArtEZ Enschede), Hester Drost, Jantien Dubbeldam voorzitter (ArtEZ), Gert Floor, Joost van Gemert (Universiteit Utrecht), Simon Groot (UvA), Karien Guinee, Marjolein Henssen (OB Breda), Dick van den Hul, Jan Jaap Kassies, Hilde Klaassen (Conservatorium van Amsterdam), Wierd Kramer (Bibliotheek Rotterdam), Joop Meuleman (Conservatorium Tilburg), Cora Mulder (Bibliotheek Rotterdam), Willem Rodenhuis (UvA), Anne Marie Roetgerink (Musidesk Rijnbrinkgroep), Martie Severt penningmeester, Charlotte Sienema (Stichting Omroep Muziek), Fernando Souza (Het Gelders Orkest), Ria Warmerdam (NBD Biblion), Petra Wiersma (Conservatorium van Groningen) , Walter Ywema (NBDBiblion)

Afmeldingen: Chaja Beck (NMI), Pieter Goossen (Bibliotheek Arnhem), Gijs Kimenai (Beeld en Geluid), Hanneke Kuiper (OBA), Ank Schonewille (ArtEZ Zwolle), Jacob van der Weij (Bibliotheek Smallingerland)

ALV_2014
1. Opening
Voorzitter Jantien Dubbeldam opent de vergadering. Petra Wiersma is voor het eerst aanwezig bij een ALV. Eerder bezocht ze een studiedag en de IAML-conferentie. Jantien verwelkomt haar in ons midden.

2. Mededelingen
Martie Severt leest de namen voor van mensen die zich hebben afgemeld.

3. Conceptverslag ALV 23 april 2013
Correctie: ‘Ans Schonewille’ moet zijn ‘Ank Schonewille’. Het verslag wordt goedgekeurd.

4. Open agendapunt
Bericht van Pieter Goossen via e-mail. In najaar 2013 was de NVMB-studiedag in Bibliotheek Arnhem. Pieter geeft stand van zaken sindsdien. De hele bladmuziekcollectie staat weer in de kast. Als gevolg van kleiner budget is het moeilijk diversiteit in bladmuziek te waarborgen. Pieter wil graag meer aandacht besteden aan de muziekcollectie maar er is minder tijd. Er kan geen muziek worden beluisterd in de bibliotheek (de luisterstoelen werken nog niet).
Reactie Anne Marie Roetgerink: Wellicht even geduld tot de Nationale Bibliotheek Catalogus (NBC) werkt. NBC biedt mogelijkheid om de collectie toegankelijk te houden. Een aantal bibliotheken in Gelderland heeft de zogenaamde Back-Office opgezet. Misschien kan dat ook een oplossing bieden?
Reactie Martie Severt: In NBC kun je vinden wat waar is, maar er is ook een risico dat lokaal wordt gesaneerd zodra bekend is dat het elders (nog) aanwezig is.
Reactie Joost van Gemert: UB Utrecht werkt bij het beantwoorden van vragen met een 1e lijn en 2e lijn. Voorwaarde voor succes is goede organisatie en medewerkers van de 2e lijn die verschillende vakgebieden goed beheersen. Reactie Gert Floor: Front- en Back-Office is bekend in OB, maar in de Back-Office is steeds minder inhoudelijke kennis. Simpelweg inventariseren welke medewerker wat weet over welk onderwerp, los van de functie, kan een oplossing zijn.

5. Jaarverslagen
Secretarieel jaarverslag 2013
Correctie: Attilio Bottegal is uitsluitend werkzaam in Enschede (niet langer in Zwolle).

Verslag Commissie Bladmuziek
Aanvulling van Cora Mulder: Titelbeschrijvingen in PICA zijn verbeterd.

Verslag Commissie Opleiding
Gert Floor was zich er niet van bewust dat hij (na zijn pensionering) nog lid was van deze commissie. Scholing vindt hij belangrijk. Cursussen organiseren en volgen is misschien duur. Gert suggereert om bijv. via NVMB-website een vraag- en antwoordspel te publiceren dat bijdraagt aan scholing.
De verslagen van NVMB-commissies overziend, concludeert Gert een terugloop van activiteiten; sommige mensen haken af, muziekcollecties verdwijnen, er is een crisis ontstaan. Muziekweb is gestart maar er zit weinig klassieke muziek in terwijl ondertussen locale collecties zijn weggedaan. Gert betreurt dit alles. Hij zou graag als vereniging willen proberen weer meer een poot aan de grond te krijgen.
De voorzitter geeft aan dit ter harte te nemen en nodigt de zaal uit te reageren op deze hartenkreet.
Joost van Gemert: Cursus Muziekdingen is zeer zinvol. Aanrader voor wie het nog niet heeft gevolgd.
Martie Severt & Ria Warmerdam: GO-Opleidingen zou NVMB-cursus overnemen maar is niet gelukt.
Cora Mulder: John Valk heeft voor Rotterdam een cursus gemaakt, misschien kan NVMB die overnemen?
Nienke de Boer: Een cursus ontwikkelen is misschien niet haalbaar, wellicht beter om door te verwijzen?
Jantien Dubbeldam: Publiek vindt via andere wegen dan de bibliotheek ook antwoorden/bladmuziek.
Simon Groot: Internet-scores zijn niet altijd goed. Bibliotheken moeten de kwaliteit leveren.
Dick van de Hul: Kijk naar de hoopvolle zaken en richt je daar op als vereniging.

Financieel jaarverslag
Penningmeester Martie Severt licht het verslag toe. Inkomsten zijn achter gebleven bij de uitgaven. Met name door kosten voor de studiedagen. Karien Guinee vraag toelichting bij de post ‘Outreach Suriname’. Het betreft een zending afgeschreven muziekmaterialen, door Gert Floor verzameld. Verzendkosten zijn eerst door NVMB betaald, maar later terugontvangen van IAML Outreach. De voorzitter dankt Martie voor zijn werk. De kascommissie, bestaande uit Simeon Bodden en Joop Meuleman, heeft de boeken gecontroleerd en goedgekeurd. Joop Meuleman en Wierd Kramer vormen de nieuwe kascommissie.

6. Bestuurssamenstelling
Ria Warmerdam stelt zich herkiesbaar voor een nieuwe termijn. Ze wordt herkozen door de leden. Nienke de Boer heeft zich kandidaat gesteld als bestuurslid. Ze wordt gekozen door de leden. Nienke is bereid de rol van secretaris op zich te nemen.

7. Begroting 2015
Martie Severt geeft een toelichting op de begroting. Twee leden hebben recent opgezegd. Daardoor zullen de inkomsten waarschijnlijk iets lager zijn. De bijdrage voor studiedagen geldt voor een ieder, ook voor bestuursleden. Budget voor conferenties is lager dan voorheen omdat er geen geld meer is. Er wordt ingestemd met de begroting.

Voorstel contributieverhoging

Contributie voor Bijzondere leden blijft € 15. Voor Persoonlijke leden wordt het verhoogd naar € 41, voor Instellingen naar € 89 (ook i.v.m. de verhoging van de IAML-afdracht).
Anne Marie Roetgerink vraagt of instellingen Persoonlijk lid kunnen worden, omdat dat goedkoper is.
Martie Severt geeft duidelijk aan dat bij IAML een instelling geen Persoonlijk lid kan worden. De NVMB volgt de door IAML gehanteerde verdeling in twee categorieën: 1. Persoonlijk lid, 2. Instellingslid. Bij beide lidmaatschapsvormen ben je automatisch IAML-lid en ontvang je het tijdschrift Fontes.
Reactie Hester Drost (lid sinds 19 mei 2014): Als je als vereniging krachtig naar buiten wilt treden zouden instellingen altijd Instellingslid moeten zijn. Een vereniging met bijna uitsluitend Persoonlijke leden is minder sterk.
De aanwezige leden stemmen in met de voorgestelde contributieverhoging.

8. Functioneren en toekomst commissies
De Programmacommissie en de Redactie Nieuwsbrief/Website staan niet ter discussie. Beide zijn actief en verrichten belangrijk werk dat zeker moet worden voortgezet, aldus de voorzitter. De Bladmuziekcommissie blijft ook in stand. De Commissie Opleiding en de commissie Muziekauteursrecht zijn niet meer actief.

Reacties m.b.t. functioneren en toekomst van de commissies.
Eric van Balkum mist een overkoepelende commissie die stimuleert dat er bladmuziek in de Nationale Bibliotheek Catalogus (NBC) komt. De voorzitter geeft aan dat het NVMB-bestuur er ca. 3 jaar geleden bij betrokken is geweest (heette toen Nationale Muziekcatalogus). Veel bladmuziektitels uit speciale bibliotheken zijn ondergebracht in andere systemen. Integratie in het NBC-systeem is daardoor lastig.

Charlotte Sienema (lid Programmacommissie) ziet graag een 4e commissielid en een direct band met het bestuur bij voorbereiding van studiedagen. Gert Floor stelt voor een bestuurslid op te nemen in Programmacommissie, zodat de band is gewaarborgd.
Ian Borthwick (lid Programmacommissie): Nu zijn er vaak externe sprekers. Misschien in de toekomst meer intern? Dan kan discussie ontstaan over wat ons bezig houdt. Soms is het lastig sprekers te vinden die echt specifiek over muziekbibliotheekwerk kunnen spreken.
Reactie voorzitter: Deel van de voldoening van een studiedag is dat deelnemers met anderen van gedachten kunnen wisselen, zowel intern als extern. Studiedagen zouden voortaan ‘Netwerkbijeenkomst bestemd voor mensen die werken met muziekcollecties’ kunnen worden genoemd. Deze suggestie wordt door de leden positief ontvangen.
Cora Mulder: Programmacommissie kan via de mailinglist een oproep doen aan leden om mee te denken.
Nienke de Boer: Tijdens ALV kan telkens actief een gastlid voor Programmacommissie worden geworven.
Jantien Dubbeldam is bereid mee te denken over de inhoudelijke kant van studiedagen.
Ria Warmerdam biedt zich aan als gastlid voor de Programmacommissie voor de studiedag najaar 2014.
Hiermee is voor deze keer de relatie met het bestuur gewaarborgd.

Karien Guinee: Graag (meer) aandacht voor de geluidskant (naast bladmuziek).
Ria Warmerdam: Op projectbasis (mee)werken aan voorbereiding studiedag of andere NVMB-activiteit is wellicht doelmatiger.
Gert Floor: Werkzaamheden van Commissie Opleiding zouden ook op projectbasis kunnen.

De voorzitter stelt voor de Commissie Muziekauteursrecht en de Commissie Opleiding op te heffen. Petra Wiersma zegt dat auteursrecht wel belangrijk is. Voorzitter geeft aan dat het tevens complexe materie is. Muziekauteursrecht zou in de toekomst onderwerp van een studiedag kunnen zijn, of als project kunnen worden beschouwd.

Na dit beraad stemmen de leden in met het opheffen van de Commissie Muziekauteursrecht en de Commissie Opleiding.

9. Activiteiten en Ontwikkelingen
Website NVMB:
Eric van Balkum (webmaster): De site is tot 1 juli 2014 gehost bij de Nederlands Publieke Omroep. Eric en Ria Warmerdam maken samen een nieuwe website in WordPress (te benaderen via www.nvmb.nl). WordPress heeft o.a. een blogfunctie. De website is technisch geen probleem, inhoudelijk wel.
Redactiewerk kost tijd, daarom heeft de site voorlopig m.n. uithangbordfunctie. Actualiteit toevoegen zou goed zijn (levert bezoekers op). Content en ideeën graag inleveren bij Ria. Mocht je geen berichten via de NVMB-mailinglist ontvangen, graag aangeven bij Eric.

Muziekdingen:
Er is nog weinig gebruikt gemaakt van de cursus ‘Muziekdingen’. Voorzitter roept leden op alsnog deel te nemen omdat het zeer nuttig is. Er komt nog een update door Rob Coers en Jeroen de Boer.

R-Projects:
Martie Severt: In Nederland is momenteel geen instantie meer die bibliografisch informatie en abstracts levert aan RILM. Martie wil zich graag inzetten om dit te organiseren. Hij wil graag in contact komen met mensen die willen meedenken en meewerken. De NVMB werkt hierin samen met de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Muziekgeschiedenis (KVNM).
Simon Groot: Voor RISM geldt hetzelfde. De invoer van zgn. primaire bronnen met muzieknotatie heeft in Nederland stilgelegen. Simon wil graag contact leggen met collecties historisch bladmuziek die nog niet in RISM staan. De voorzitter vult aan dat dit ook interessante content is voor website en nieuwsbrief.

10. Vooruitblik IAML conferentie Antwerpen
Diverse Nederlandse leden zullen de conferentie bezoeken, waaronder: Jantien Dubbeldam (voorzitter NVMB), Martie Severt, Nienke de Boer (chair IAML broadcasting and orchestra libraries branch), Luuk Hoekstra (Codarts), Attilio Bottegal, (ArtEZ Enschede), Joost van Gemert (Universiteitsbibliotheek Utrecht, Cora Mulder (Bibliotheek Rotterdam), Ria Warmerdam (NBD Biblion).
Gert Floor signaleert in het congresprogramma sprekers die ook interessant kunnen zijn voor een NVMB-studiedag (o.a. KCO-bibliothecaris en UVA-musicoloog).

11. Rondvraag
Eric van Balkum: MCO-website gaat stoppen. Catalogus van de Muziekbibliotheek van de Omroep blijft. Ook Muziekschatten blijft. Er zullen meer artikelen op verschijnen, i.s.m. tijdschriften ‘Aether’ en ‘De Weergever’.
Dick van den Hul: Zit in retrobestanden van de 4 grote openbare bibliotheken nog materiaal dat van belang is? Reactie Cora Mulder: Een werk moet eerst worden beschreven in PICA voor dat het kan worden afgestoten en naar een nieuwe bibliotheek kan gaan. Hier is geen controle op; er wordt vanuit gegaan dat het goed wordt gedaan. Nienke de Boer: Holland Symfonia krijgt waarschijnlijk na de zomer een nieuwe naam: ‘Het Balletorkest’.

De voorzitter dankt alle aanwezigen voor de inbreng en sluit de vergadering.

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Vereniging. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s