PRIVACY

Privacyverklaring NVMB

Dit is de privacyverklaring van de Nederlandse Vereniging van Muziekbibliotheken, Muziekarchieven en Muziekdocumentatiecentra, gevestigd te Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40483607, hierna te noemen: de NVMB.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze privacyverklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u als lid van onze vereniging heeft.

In bijgaande tabel ziet u met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze gegevens eventueel van ons ontvangen.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht op inzage in uw persoonsgegevens en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen.

Beveiliging persoonsgegevens
De NVMB zal zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens. Wij zorgen dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens. We beveiligen uw gegevens (o.a. via een beveiligde server) tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zie bijgaande tabel. De NVMB verstrekt de Ledenlijst uitsluitend aan haar leden en (conform de statuten) aan de internationale organisatie (IAML). Dit laatste geldt uitsluitend voor Instellingsleden en Persoonlijke leden. De NVMB verstrekt verder geen persoonsgegevens aan derden.

Wijziging van het privacybeleid
Zo nodig past de NVMB haar privacybeleid aan. Op de website zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen. Bij belangrijke wijzigingen zal de NVMB u per e-mail en via de website informeren.

Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de NVMB wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de secretaris.

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

NVMB, Amsterdam, november 2018

NVMB_AVG-tabel